Jason talks Pompeii, 3 Days To Kill...out this week.